top of page

תעשיוטק נשר, קומפלקס לוגיסטי

קומפלקס חדשני לשימושי לוגיסטיקה ותעשיה קלה. המבנה מכיל כ- 33,000 מ"ר לשימושי לוגיסטיקה, 3,500 מ"ר משרדים ו- 3,500 מ"ר אולמות תצוגה בקומת הקרקע הפונים לדרך בר יהודה.

היחידות הלוגיסטיות בקומת הקרקע נגישות למעשיות סמי טריילר, הקומה הלוגיסטית השניה והשלישית נגישה למעשיות משא SU9.

התעשיוטק מהווה אבן שואבת לפעילות כלכלית, היחידות בפרויקט משווקות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים כגון, חברות שילוח, שיווק והפצה, יבואנים קטנים ובינוניים, תעשיות קלות כגון דפוס ואריזה, ייצור והרכבה ועוד.

bottom of page